Montesquieu Institute: from science to society

Advies en onderbouwing

 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

  De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) brengt onafhankelijke, wetenschappelijke adviezen voor toekomstig regeringsbeleid uit aan de regering. Door de openbaarheid kunnen WRR-rapporten grote politieke invloed hebben. De WRR is in 1976 officieel bij wet ingesteld.

 • Sociaal-Economische Raad (SER)

  De Sociaal-Economische Raad (SER) is opgericht in 1950 en adviseert de regering over het sociaal-economisch beleid. De SER is een tripartiet overlegorgaan met 33 leden: 11 uit ondernemersorganisaties, 11 uit werknemersorganisaties en 11 onafhankelijke kroonleden.

 • Centraal Planbureau (CPB)

  Het Centraal Planbureau (CPB) ging van start in 1945 en werd in 1947 officieel ingesteld. In de beginperiode stond het CPB onder leiding van de beroemde econoom Tinbergen. Het CPB valt onder het ministerie van Economische Zaken en maakt onafhankelijke economische analyses en prognoses. Voorbeelden zijn het Centraal Economisch Plan, de Macro Economische Verkenning, economische toekomstverkenningen en doorrekeningen van verkiezingsprogramma's en regeerakkoorden.

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en publiceert allerlei statistische gegevens van maatschappelijke en economische aard. In internationaal verband, zoals binnen de Europese Unie, levert het CBS cijfers over Nederland aan. Soms verricht het CBS ook statistische prognoses. De CBS-cijfers worden in zeer brede kring gebruikt.

  • 1. 
   Het verrichten van wetenschappelijke verkenningen met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen.
  • 2. 
   Het bijdragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoeleinden en wegen om deze te bereiken.
  • 3. 
   Evaluatie van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de samenhang tussen ontwikkelingen onderling; zowel actuele als langlopende ontwikkelingen
 • Ruimtelijk Planbureau (RPB)

  Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) werd opgericht op 1 januari 2002 en leverde informatie aan de overheid over de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Het planbureau verrichte hiervoor zelf onderzoek en verzamelt kennis bij andere planbureaus en instellingen. Op 15 mei 2008 besloot het kabinet de functies van het RPB en het Milieu- en Natuurplanbureau onder te brengen in een nieuw Planbureau voor de Leefomgeving.