Montesquieu Institute: from science to society

Onderraden en ministeriële overleggen, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
date September 1, 2020
city Den Haag
attending S.A. (Stef) Blok, A. (Ankie) Broekers-Knol, A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten, M. (Mark) Rutte, K.H. (Kajsa) Ollongren, W.B. (Wopke) Hoekstra, S. (Sander) Dekker, F.B.J. (Ferdinand) Grapperhaus, S.A.M. (Sigrid) Kaag, J.A. (Hans) Vijlbrief et al.

Ministerraad, onderraad, ministerieel overleg | Mark Rutte, Kajsa Ollongren, Stef Blok, Sigrid Kaag, Ferdinand Grapperhaus, Sander Dekker, Wopke Hoekstra, Ank Bijleveld, Ankie Broekers-Knol, Hans Vijlbrief


1.

More about...