Montesquieu Institute: from science to society

Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) - 4 juni 2020

Friday, June 5 2020

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Besluiten bij: 33996 - Organiseren van kansspelen op afstand

Besluiten bij: 35454 - Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Besluiten bij: 35225 - Herziening van het beslag- en executierecht

Besluiten bij: 35249 - Wet homologatie onderhands akkoord

Besluiten bij: 35470 VI - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

Besluiten bij: 35436 - Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Besluiten bij: 34641 - Opnemen van specifieke strafuitsluitingsgronden en grondslagen voor strafrechtelijk onderzoek bij geweldsaanwending door opsporingsambtenaren

Besluiten bij: 35476 - Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

Besluiten bij: 35477 - Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb

Besluiten bij: 35402 - Uitvoering van Verordening (EU) 2018/1805 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen

Besluiten bij: 28844 - Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Besluiten bij: 29517 - Veiligheidsregio's

Besluiten bij: 24077 - Drugbeleid

Besluiten bij: 29279 - Rechtsstaat en Rechtsorde

Besluiten bij: 35300 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2020

Besluiten bij: 28345 - Aanpak huiselijk geweld

Besluiten bij: 27565 - Alcoholbeleid

Besluiten bij: 33628 - Forensische zorg

Besluiten bij: 29754 - Terrorismebestrijding

Besluiten bij: 28638 - Mensenhandel

Besluiten bij: 29936 - Wet beëdigde tolken en vertalers

Besluiten bij: 28684 - Naar een veiliger samenleving

Besluiten bij: 29911 - Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Besluiten bij: 31560 - Initiatiefvoorstel Wet kraken en leegstand

Besluiten bij: 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Besluiten bij: 35170 - Wijziging van met name de Politiewet 2012 in verband met het screenen van ambtenaren van politie en politie-externen

Besluiten bij: 29628 - Politie

Besluiten bij: 31015 - Kindermishandeling

Besluiten bij: 31753 - Rechtsbijstand

Besluiten bij: 31568 - Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Besluiten bij: 29452 - Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Besluiten bij: 24587 - Justitiële Inrichtingen

Besluiten bij: 27062 - Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Besluiten bij: 33199 - Beleidsdoorlichting Justitie en Veiligheid

Besluiten bij: 19637 - Vreemdelingenbeleid

Besluiten bij: 32317 - JBZ-raad

Besluiten bij: 35364 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer 2019-2020

Besluiten bij: 35164 - Initiatiefnota over een effectievere aanpak van antisemitisme

Besluiten bij: 35475 - Initiatiefnota bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit

Overige besluiten: