Montesquieu Institute: from science to society

Besluitpunt "Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie) / 2019 / wo 11-12-2019 10.00 - 12.00 / Hoorzitting / rondetafelgesprek / Omgevingswet wo 11-12-2019 12.00 - 12.00 / Ad-hocbesluitvorming / Inventarisatie werkbezoek grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen- / Zeeland en Baarle Hertog/Nassau op vrijdag 14 februari 2020 / wo 11-12-2019 13.00 - 16.00 / Algemeen overleg / Algemeen overleg over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel BiZa wo 11-12-2019 17.00 - 19.00 / Algemeen overleg / Bouwopgave / (er komt een e-mailprocedure om de duur van dit AO te verlengen met een uur). / do 12-12-2019 14.00 - 14.00 / Inbreng verslag (wetsvoorstel) / Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) (35 298) / do 12-12-2019 14.00 - 14.00 / Inbreng schriftelijk overleg / Antwoorden op vragen commissie over wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (TK 32757-157) / do 12-12-2019 15.30 - 18.30 / Algemeen overleg / Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord ma 16-12-2019 15.00 - 18.00 / Notaoverleg / Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35177) / wo 18-12-2019 14.00 - 14.00 / Inbreng schriftelijk overleg / Reactie op de motie van Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen / (Kamerstuk 35000-VII-19) / do 19-12-2019 11.30 - 12.30 / Procedurevergadering / commissie BIZA wo 15-01-2020 15.00 - 17.00 / Algemeen overleg / Omgevingswet do 16-01-2020 11.30 - 12.30 / Procedurevergadering / commissie BIZA 2020 / do 16-01-2020 13.00 - 15.00 / Algemeen overleg / Discriminatie do 16-01-2020 14.00 - 18.00 / Hoorzitting / rondetafelgesprek / Conferentie rechtsstaat (voortouw ligt bij cie. JV) / do 23-01-2020 14.00 - 14.00 / Inbreng schriftelijk overleg / Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement (TK 35340) / do 23-01-2020 14.00 - 14.00 / Inbreng verslag (wetsvoorstel) / Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum wo 29-01-2020 10.00 - 12.45 / Hoorzitting / rondetafelgesprek / (On)betaalbaar wonen wo 29-01-2020 15.00 - 17.00 / Algemeen overleg / Woondeals do 30-01-2020 09.30 - 10.30 / Procedurevergadering / commissie BIZA / (Gewijzigd tijdstip i.v.m. ambassadeursconferentie) / do 30-01-2020 13.30 - 15.30 / Algemeen overleg / Huis voor Klokkenluiders wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 / Algemeen overleg / Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt do 13-02-2020 11.30 - 12.30 / Procedurevergadering / commissie BIZA wo 19-02-2020 13.00 - 15.30 / Algemeen overleg / Functioneren rijksdienst do 05-03-2020 11.30 - 12.30 / Procedurevergadering / commissie BIZA do 19-03-2020 11.30 - 12.30 / Procedurevergadering commissie BIZA zo 22-03-2020/ ma. 23-03-2020 / Werkbezoek / aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 / Algemeen overleg / Kiesrecht do 02-04-2020 11.30 - 12.30 / Procedurevergadering / commissie BIZA"