Montesquieu Institute: from science to society

Tjeenk Willink bezorgd en kritisch over prestaties overheid

Thursday, April 27 2006, 11:26

Tjeenk Willink constateert over de laatste 25 jaar een verschraling van deskundigheid binnen het bestuur en een verzwakking van het primaat van de politiek. Hij heeft dit als vice-voorzitter van de Raad van State kenbaar gemaakt in een toelichting bij het jaarverslag van de Raad.

Tjeenk Willink wil de trias politica weer in ere herstellen als grondslag voor de staatkundige verhoudingen. Met name wetgevers, bestuurders en rechters moeten duidelijkheid hebben over de invloed van Europa op Nederland. Ook moet er binnen de overheid meer duidelijkheid komen over de politieke verantwoordelijkheid voor de publieke dienstverlening.

Daarnaast wil Tjeenk Willink de representatieve democratie versterken. Het kabinet en de media hebben nu teveel invloed op de agenda van de Tweede Kamer. Ook bieden de regeerakkoorden te weinig speelruimte voor de Kamer. Tjeenk Willink signaleert tevens dat professionele uitvoerders als leraren en dokters door een bureaucratisch-bedrijfsmatige logica worden gehinderd. Verambtelijking en een overdaad aan tussenlagen vergroten dit probleem. Een groeiende kloof tussen burgers en politiek is het gevolg.

In het jaarverslag maakt de Raad zich zorgen over het feit dat het kabinet steeds vaker na een uitgebracht advies van de Raad van State nog allerlei wijzigingen aanbrengt in de ontwerp-regelgeving. In 2005 ging het om 10% van alle wetsvoorstellen.

bron: Raad van State