Montesquieu Institute: from science to society

Toezicht en controle

De handhaving van sommige wetten is door de regering uitbesteed aan een aantal organisaties. Zo ziet het commissariaat voor de Media toe op de handhaving van de Mediawet en houdt de Inspectie SZW zich bezig met de handhaving van enkele sociale wetten.

De Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer zijn beiden een Hoog College van Staat en houden toezicht op de regering. Hun onafhankelijke positie ten opzichte van de regering is daardoor goed gewaarborgd.

Contents

1.

Samenleving

 • Commissariaat voor de Media (CvdM)

  Het Commissariaat voor de Media (CvdM) ziet toe op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Het doel hiervan is om de kwaliteit, onafhankelijkheid en diversiteit van de nieuwsvoorziening van de media te waarborgen.

2.

Financiën

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Deze onafhankelijke instantie houdt toezicht op de financiële markten in Nederland en bestaat sinds 1 maart 2002. Onder het toezicht vallen de markten van sparen, beleggen, verzekeren en lenen.

3.

Zorg

 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  De NZa is een zelfstandig bestuursorgaan, gelieerd aan het ministerie van VWS, dat toezicht houdt op alle zorgmarkten in Nederland. Hierbij let het onder andere op de beheersing van kosten en de juiste uitvoering van wetten.

4.

Sociale zaken

 • Inspectie SZW

  De Inspectie SZW houdt toezicht op verscheidene sociale wetten (bijvoorbeeld de Wet minimumloon en de Arbeidsomstandighedenwet), spoort fraude op en signaleert ontwikkelingen op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid.

5.

Milieu

 • Milieu

  Instanties die toezicht houden op de handhaving van de milieuwetgeving operen op drie verschillende niveaus: internationaal, nationaal en lokaal/gemeentelijk. Op internationaal niveau speelt de Europese Commissie een grote rol. Meer dan de helft van de Nederlandse wetgeving is namelijk gebaseerd op Europese regelgeving. De Europese Commissie houdt toezicht op de naleving van deze regelgeving.


Meer over