Montesquieu Institute: from science to society

Drs. P. (Paul) de Krom

foto Drs. P. (Paul) de Krom
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Evenwichtige, uit het bedrijfsleven afkomstige VVD-politicus, die na ruim zeven jaar Tweede Kamerlid te zijn geweest staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd in het kabinet-Rutte I. Hij verdedigde in die functie drastische hervormingen en bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, de uitkeringen voor jonggehandicapten (Wajong) en de bijstand. Maakte voor hij in de Haagse politiek kwam carrière bij Shell, onder meer in Dubai en Londen. In de Tweede Kamer hield hij zich eerst vooral bezig met verkeer en openbaar vervoer en daarna was hij woordvoerder integratie- en immigratiebeleid. Gold als exponent van de rechtervleugel. Sinds 1 maart 2015 is hij bestuursvoorzitter van TNO en verder is hij voorzitter van Nederland-Distributieland.

VVD
in de periode 2003-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First name

Paul (Paul)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zutphen, 10 February 1963

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2001

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 14 October 2010
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met onder meer arbeidsmarktbeleid, werknemersverzekeringen, volksverzekeringen excl. AOW, Wajong/WSW, armoedebeleid en arbeidsomstandigheden), from 14 October 2010 until 5 November 2012
 • algemeen directeur DLG (Dienst Landelijk Gebied), ministerie van Economische Zaken, from January 2014 until 1 March 2015
 • voorzitter Raad van Bestuur TNO, from 1 March 2015

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. regionaal arbeidsmarktbeleid; b. werknemersverzekeringen; c. arbeidstoedeling en re-integratie gemeenten; d. ketenaanpak SUWI; e. bijstandbeleid; f. Europees Sociaal Fonds; g. armoede en schuldverdeling; h. volksverzekeringen exclusife AOW; i. Wajong/WSW; j. arbeidsomstandigheden en inspectie; k. gelijke behandeling werknemers; l. internationale aangelegenheden behorend bij de portefeuille; m. overleg VNG; n. handhaving in relatie tot het handhavingsprogramma; o. fraudebestrijding voortvloeiend uit portefeuille; p. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Current (2/5)
 • directeur KHMW (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenchappen), from 2015
 • voorzitter Nederland Distributieland, from March 2018

Previous (2/9)
 • lid bestuur Vereniging Thorbecke, from January 2016 until April 2019
 • lid Raad van Toezicht Stichting PhotonDelta, from May 2019 until June 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
ondervoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 10 April 2007 until 14 October 2010

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Sloot in 2011 met de VNG een Bestuursakkoord over arbeidsparticipatie. Mensen met een arbeidsbeperking (die nu deels in de socialewerkvoorziening werken) moeten eerder in een reguliere baan aan de slag. Aangekondigd wordt dat er op 1 januari 2013 een nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) komt. Bracht in 2011 de Hoofdlijnennotitie 'Werken naar vermogen' uit. Diende in 2012 het wetsvoorstel Invoeringswet Wet werken naar vermogen in. Deze wet werd in 2014 door zijn opvolger als Participatiewet in het Staatsblad gebracht. (32.749, 33.161)

Legislative activities as minister (2/5)
 • Bracht in 2012 een wet (Stb. 463) tot stand waardoor er een regeling komt in de sociale zekerheid voor de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek. Uitkerende instanties (gemeente, UWV, SVB) krijgen meer mogelijkheden om de informatie die een uitkeringsgerechtigde geeft over zijn leefsituatie te checken, onder meer via een huisbezoek. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend door staatssecretaris Klijnsma en zij zorgde ook voor plaatsing in het Staatsblad. (31.929)
 • Bracht in 2012 de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Stb. 464) tot stand. Deze wet regelt dat werkgevers voortaan een hogere premie betalen als meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet of WIA komen. De hoogte en duur van de Ziektewetuitkering worden afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Uitzendsector en UWV gaan beter samenwerken om zieke uitzendkrachten sneller aan het werk te helpen. (33.241)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.