Montesquieu Institute: from science to society

A.J.W. (Wijnand) Duyvendak

foto A.J.W. (Wijnand) Duyvendak
vergrootglas
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Uit het actiewezen afkomstig GroenLinks-Tweede Kamerlid, dat juist vanwege dat actieverleden in 2008 voortijdig de politiek moest verlaten. Kwam in de Kamer na directeur van de Vereniging Milieudefensie te zijn geweest. Kreeg vooral bekendheid als campagneleider tegen geluidhinder door en uitbreiding van Schiphol. In de Tweede Kamer hield hij zich onder meer bezig met milieu- en klimaatbeleid, energiebeleid, ruimtelijke ordening, verkeer en bestuurlijke vernieuwing. Was betrokken bij initiatiefvoorstellen over het referendum en schreef een nota over het wandelbeleid.

GroenLinks
in de periode 2002-2008: lid Tweede Kamer

1.

First names

Anton Johan Wijnand (Wijnand)

2.

Personal data

Place and date of birth
Markelo, 30 November 1957

3.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks, from January 2002

4.

Main functions and occupations

 • directeur Vereniging Milieudefensie, from 1999 until 1 March 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 3 September 2008
 • publicist en spreker over milieuvraagstukken, from September 2008

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/3)
 • penningmeester Schoolcomissie "Stichting Barbaraschool" te Amsterdam
 • secretaris "Beat The Heat Now", from 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/9)
 • Interpelleerde op 6 december 2007 minister Cramer over de inzet bij de klimaatconferentie van Bali (31.302)
 • Diende in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in over het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte energiecentrales. Na zijn vertrek werd de verdediging overgenomen door Kees Vendrik. Hij trad bij de behandeling in de Tweede Kamer in 2010 op als diens adviseur. (31.362)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Diende in april 2008 samen met Emile Roemer (SP) een motie van wantrouwen in tegen staatssecretaris Huizinga vanwege het ontbreken van een regierol bij het oplossen van de problemen rond de invoering van de ov-chipkaart. De motie werd verworpen, waarbij VVD, SP, PVV en GroenLinks vóór stemden. (23.645, nr. 197)
 • In een persbericht waarin hij het verschijnen van een autobiografisch boek aankondigde, onthulde hij in augustus 2008 dat hij in 1985 correspondentie over de bouw van een kerncentrale uit het ministerie van Economische Zaken had gestolen. Anders dan in het boek werd daarbij niet vermeld dat hij inmiddels aftstand neemt van dit soort acties, waardoor zelfs de indruk bestond dat hij trots was op de inbraak. Hijzelf en fractieleider Halsema betreurden dit. Halsema meende dat hij de partij en zijn eigen functioneren had beschadigd en dat hij aan herstel van geloofwaardigheid en vertrouwen moest werken. Toen op 14 augustus via NRC Handelsblad bekend werd dat hij als redacteur van Bluf indirect ook verantwoordelijk was geweest voor bedreigingen aan het adres van ambtenaren (in het blad waren huisadressen van hen gepubliceerd) achtte hij zichzelf niet langer in staat aan herstel van geloofwaardigheid te werken. Hij deelde mee zijn ontslag in te zullen dienen.

Private life
 • In 2010 initiatiefnemer "10:10 The Energy Challenge"
 • Oud-partijvoorzitter en oud-Eerste Kamerlid Mirjam de Rijk is zijn partner
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.