Montesquieu Institute: from science to society

Dr. F. (Frans) Leijnse

foto Dr. F. (Frans) Leijnse
vergrootglas
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand PvdA-politicus en Kamerlid. Promoveerde op een proefschrift over deeltijdarbeid en werkte bij de SER en bij het Instituut voor Toegepaste Sociologie in Nijmegen. Werd in 1984 Tweede Kamerlid en vijf jaar later vicefractievoorzitter. Keerde in 1994 terug naar de wetenschap, onder meer als hoogleraar bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast was hij plaatsvervangend kroonlid van de SER. Was in 2003 als co-informateur betrokken bij de mislukte poging om een CDA-PvdA-kabinet te vormen. In de Tweede Kamer woordvoerder ambtenarenzaken, onderwijs en sociale zaken en in de Eerste Kamer onder meer financieel woordvoerder. Had een belangrijk aandeel in de voorbereiding van het onderzoek in de Senaat naar privatiseringen.

PvdA
in de periode 1984-2011: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

First name

Frans (Frans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 8 December 1947

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 September 1984 until 17 May 1994
 • hoogleraar bedrijfskunde, Erasmus Universtiteit Rotterdam, from 1 October 1992 until 1 November 2000
 • bijzonder hoogleraar sociaal-politieke aspecten van de verzorgingsstaat en overlegeconomie, Universiteit van Amsterdam, from 1 November 2000 until 1 September 2007 (Willem-Dreesleerstoel)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 4 November 2003 until 7 June 2011
 • lector kenniscirculatie, Hogeschool van Utrecht, from 1 January 2005
 • hoogleraar onderwijs en arbeidsmarkt (in het bijzonder het leven lang leren), Open Universiteit te Heerlen, from 1 June 2007

cabinet formation
 • informateur, from 5 February 2003 until 12 April 2003 (samen met J.P.H. Donner)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/24)
 • voorzitter Politieonderwijsraad, from 2011 until 1 April 2018
 • voorzitter Wetenschappelijk-Technische Raad van SURF, Utrecht

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter tijdelijke commissie voorbereiding onderzoek privatiseringen van overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 29 March 2011 until 24 May 2011

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder sociale zaken (inkomensbeleid) en ambtenarenzaken van de PvdA-Tweede Kamerfractie
 • Diende in 1987 met zijn fractiegenoot Flip Buurmeijer een initiatiefwetsvoorstel in tot oprichting en bekostiging van gemeentelijke arbeidspools voor langdurig werklozen. Dit voorstel werd in 1989 ingetrokken. (19.940)

als (in)formateur
 • Kreeg op 5 februari 2003 het verzoek om, samen met mr. J.P.H. Donner, in lijn met diens eindverslag, onderzoek doen naar de spoedige totstandkoming van een kabinet van CDA en PvdA Op 26 februari stelden zij een gemeenschappelijk kader op waarbinnen de beleidsthema's verder moesten worden uitgediept. Een geschil over de steun aan de militaire operatie (buiten de V.N. om) in Irak werd op 25 maart opgelost. Op 11 april bleek er echter geen overeenstemming mogelijk over extra bezuinigingen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Baarde in 1992 opzien doordat hij tijdens een 1 mei-speech korting op de WAO afwees voor mensen die al in de WAO zaten. Daarmee zette hij de verhouding van zijn fractie ten opzichte van het kabinet en het CDA op scherp.
 • Maakte midden jaren negentig deel uit van het Des-Indesberaad over samenwerking tussen PvdA, VVD en D66

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.