Montesquieu Institute: from science to society

H.G.J. (Henk) Kamp

foto H.G.J. (Henk) Kampvergrootglas
Source: Parlement.com .

Henk Kamp (1952) was van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II . Eerder was hij in 2002-2003 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in 2002-2007 minister van Defensie en in 2010-2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de perioden 1994-2002 en 2006-2008 was de heer Kamp Tweede Kamerlid voor de VVD, waar hij zich onder meer bezig hield met asielbeleid. In 2009-2010 bereidde hij de bestuurlijke hervorming op de Antillen voor en in 2012 was hij samen met Wouter Bos informateur. De heer Kamp begon als fiscaal rechercheur en was wethouder in Borculo. Sinds 1 januari 2018 is hij voorzitter van branchevereniging ActiZ (zorg).

VVD
in de periode 1994-2017: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Henricus Gregorius Jozeph (Henk)

2.

Personal data

geboorteplaats en -datum
Hengelo (Ov.), 23 July 1952

3.

Party/Movement

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1972

4.

Main functions and occupations

 • stafmedewerker groothandel, until 1977
 • lid gemeenteraad van Borculo, from 5 September 1978 until 12 April 1994
 • fiscaal rechercheur, from 1980 until 1986
 • wethouder (onder andere belast met openbare werken, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, sport, economische aangelegenheden en milieu) van Borculo, from 29 April 1986 until 12 April 1994 (locoburgemeester van 1990 tot 1994)
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, from July 1986 until May 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 22 July 2002
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 22 July 2002 until 27 May 2003
 • minister van Defensie, from 12 December 2002 until 22 February 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 18 December 2008
 • commissaris voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, from 1 January 2009 until 10 October 2010
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 14 October 2010 until 5 November 2012
 • minister van Economische Zaken, from 5 November 2012 until 26 October 2017
 • voorzitter bestuur ActiZ, from 1 January 2018 (branchevereniging van bijna 400 zorginstellingen)

(in)formateurschap(pen)
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, from 13 September 2012 until 18 September 2012
 • informateur, from 18 September 2012 until 30 October 2012 (samen met W.J. Bos)

5.

Activities

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer in de periode 1994-2002 vooral bezig met asiel- en vreemdelingenbeleid, integratie, sociale zaken en werkgelegenheid, financiën (belastingen) en binnenlandse zaken (o.a. herindelingen). Was in de periode 2007-2008 woordvoerder immigratie- en integratiebeleid.
 • Bracht in 2007 de notitie immigratie en integratie uit, waarin voorstellen staan om tot een strenger immigratiebeleid (m.n. huwelijksimmigratie) te komen en om het aantal asielzoekers te doen dalen
 • Diende in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in over een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen (31.331 )
 • Bracht in 2008 als aanvulling op de notitie immigratie en integratie de notitie Islam uit over de positie van moslims in de Nederlandse samenleving

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2002 de Stellingnamebrief Nationaal Ruimtelijk Beleid uit, waarin hij vooruitlopend op een Nota Ruimte, de beleidsrichting schets voor het ruimtelijk beleid. Dat beleid gaat uit van een minder strakke centrale regelgeving en grotere vrijheid voor gemeenten en provincies. Er komt meer ruimte voor verstedelijking. Het verstedelijkings- en natuurbeleid zullen worden geïntegreerd. (28.667 )
 • Was in 2003 als minister van Defensie samen met minister De Hoop Scheffer verantwoordelijk voor het besluit Nederlandse militairen uit te zenden naar Irak, in het kader van een internationale stabilisatiemacht (23.432 )
 • Diende in 2003 als minister van VROM een wetsvoorstel tot algehele herziening van de Wet op de ruimtelijke ordening in. De herzieningswet werd in 2006 door zijn opvolgers in het Staatsblad gebracht. (28.916 )
 • Zijn beleid als minister van Defensie in het tweede kabinet-Balkenende was gericht op het verbeteren van de (snelle) inzetbaarheid van de krijgsmacht, met name bij vredesmissies.
 • Voerde vanaf 2003 een grote herstructurering bij Defensie door. Deze plannen werden in een brief van hem staatssecretaris Van der Knaap aangekondigd in juni 2003 en nader uitgewerkt in de brief 'Op weg naar een nieuw evenwicht: de krijgsmacht in de komende jaren', die tegelijkertijd met de begroting 2004 verscheen. Door de herstructurering moesten exploitatiekosten worden teruggedrongen. De ondersteunende eenheden van de diverse krijgsmachtonderdelen werden samengevoegd en diverse grote bases (Twente, Soesterberg, Valkenburg, Seedorf) gesloten. Daarnaast werd geïnvesteerd in expeditionaire middelen ten behoeve van vredesmissies. In totaal vervielen ruim 11.000 functies. (28.600 )
 • Was in 2004 samen met minister Bot verantwoordelijk voor het besluit tot verlenging van de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Zuid-Irak tot twintig maanden. Liet de troepen daarna terugkeren. (24.432 )
 • Bracht in 2005 de Landmacht, Luchtmacht en Marine onder eenhoofdige leiding van een Commandant der Strijdkrachten (CDS). De CDS bepaalt het operationele beleid en is verantwoordelijk voor de operationele planning, aansturing en inzet van de krijgsmacht. De functie komt in plaats van die van Chef-Defensiestaf.
 • Was in 2006 samen met minister Bot als eerste verantwoordelijk voor het besluit Nederlandse militairen in het kader van een VN-operatie voor twee jaar uit te zenden naar de Afghaanse provincie Uruzgan (27.925 )
 • Diende in 2011 als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel in over verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar (kamerstuk 32846). Dit voorstel diende als 'stok-achter-de-deur' voor het geval sociale partners niet zelf een pensioenakkoord tot stand konden brengen. Op 10 juni 2011 bereikten werkgevers en werknemers dat akkoord en op 16 september gaf ook de Tweede Kamer in meerderheid steun. In het Kamerdebat deed hij enkele concessies over met name werknemers die kort voor hun pensioen ontslag krijgen en over het sparen door werknemers met een laag inkomen om zo eerder te kunnen stoppen. In 2020 gaat de pensioenleeftijd naar 66 jaar en daarna stijgt die leeftijd met de levensverwachting. Eerder stoppen kost 6,5 procent AOW, gepensioneerden met een laag inkomen krijgen een fiscale korting en de pensioenfondsen krijgen grotere vrijheid bij het kiezen van beleggingsvormen. Het wetsvoorstel werd in februari 2012 aangenomen door de Tweede Kamer, maar in juni 2012 door een nieuw wetsvoorstel. (33.046 )
 • Bracht in 2012 een hoofdlijnennota uit over aanvullende pensioenen. Er moet een nieuw toetsingskader voor aanvullende pensioenen komen, waarvan de belangrijkste elementen zijn: 1. sociale partners en pensioenfondsen moeten vooraf transparant zijn over de verdeling van financiële risico's, zodat jongeren en ouderen weten waar ze aan toe zijn; 2. fondsen zullen deelnemers helderheid verschaffen over de risico's en over de gevolgen hiervan voor de koopkracht van hun pensioen; 3. fondsen worden minder afhankelijk van dagkoersen op de financiële markten; 4. een wettelijk kader zorgt ervoor dat in de contracten beter rekening gehouden wordt met de benodigde financiering voor indexatie; 5. er komt één nieuw toetsingskader, met dezelfde uitgangspunten voor bestaande en nieuwe contracten
 • Bracht in 2012 een hoofdlijnennotitie uit over hervorming van de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten werknemers zonder voorafgaande toets kunnen ontslaan, maar moeten dan wel de eerste periode van werkloosheid WW betalen. Werknemers krijgen bij ontslag een financiële vergoeding die ingezet moet worden voor scholing of voor het vinden van een nieuwe baan. (32.043 )
 • Besloot in 2013 in samenspraak met de pensioen- en verzekeringssector tot oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling (NII). Banken werden uitgenodigd daarin te participeren. Hiermee moet er aanvullend kapitaal voor kredietverlening komen. Projecten die in de kern renabel zijn, maar die om verschillende redenen niet aan financiering kunnen komen, zullen worden ondersteund. (33.746 )
 • Bereikte in 2013 met werkgeversorganisaties, vakbonden en milieuorganisaties een Energieakkoord. Daarin staan afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid, die moeten leiden tot een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en bredere kansen voor Nederland op schone technologiemarkten. De belangrijkste punten zijn: de bestaande (oude) kolencentrales gaan dicht, in 2050 moet de energievoorziening in internationaal verband volledig duurzaam zijn, het aandeel duurzame energie hoeft pas in 2023 en niet in 2020 zestien procent te zijn, er komen honderden miljoenen euro beschikbaar voor isolatie van huurwoningen en er kr komen duizenden windmolens op land en zee bij.
 • Stelde in 2014 samen met minister Schultz van Haegen 11 locaties vast voor grote windmolensparken op land. Het gaat om locaties in Noordoost Groningen, Drenthe, rond het IJsselmeer en in Flevoland en in het Rijnmondgebied
 • Bracht in 2014 samen met minister Schultz van Haegen de Structuurvisie Windenergie op zee uit. (33.561 )
 • Kwam in 2015 met een pakket aan maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid in Groningen te vergroten na de geregeld plaatsvindende aardbevingen ten gevolge van de gaswinning. De gaswinning wordt tot 1 juli 2015 beperkt tot 39,4 miljard kubieke meter. Dan wordt besloten of verdere verlaging nodig is. Bewoners in het gebied kunnen rekenen op vergoeding van kosten; er komt een fonds voor huizenbezitters. Complexe schadedossiers worden beter en sneller opgelost. Er komt een nationaal coördinator. (33.529 )
 • In 2015 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (Wet STROOM). Hiermee moesten de Elektriciteitswet en Gaswet worden samengevoegd en bepalingen daarvan worden gestroomlijnd. Onderdeel was verplichte splitsing (van netwerk en energielevering) van de Nederlandse energiebedrijven, waar de Eerste Kamer zich echter in meerderheid tegen keerde. Daarmee werd grotere transparantie, concurrentie en duurzaamheid van de energiehuishouding voorzien. Ter uitvoering van het Energieakkoord zou TenneT worden aangewezen als netbeheerder voor de energiewinning door windparken op zee. (34.199 )
 • Sloot in 2016 een convenant met acht Europese landen over planning en realisatie van windparken op de Noordzee
 • Bracht in 2016 een Energieagenda uit over het tot 2050 terugbrengen van de CO2-uitstoot tot bijna 0. Transitie naar duurzame energie moet kosteneffectief worden. Energiebesparing, vermindering van het gebruik van aardgas en stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte zijn speerpunten. De wettelijke verplichting om huizen en gebouwen op het gasnetwerk moet op termijn vervallen.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2002 samen met minister Donner een wet in het Staatsblad (Stb. 589) waardoor bepalingen van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies worden geïntegreerd in een nieuwe Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Daarnaast wordt een deel van de tekst van de Huurprijzenwet woonruimte overgeheveld naar de nieuwe titel 7.4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor wordt de huur(prijs)wetgeving vereenvoudigd en moet grotere uniformiteit in de uitspraken van de huurcommissies worden bereikt. Het wetsvoorstel was in 2001 ingediend door minister Korthals en staatssecretaris Remkes. (26.090 )
 • Bracht in 2004 samen met minister Bot de wet tot stand tot goedkeuring van de op 26 maart 2003 te Brussel totstandgekomen protocollen bij het NAVO-verdrag inzake de toetreding van Bulgarije, Estland, Litouwen, Roemenië, Slovenië en Slowakije (28.871 )
 • Bracht in 2012 de Wet woonlandbeginsel (Stb. 198) in de sociale zekerheid tot stand. De hoogte van de uitkering op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW), de Algemene nabestaandenwet (ANW), de Wet op het kindgebonden budget (WKB) en de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voor landen buiten de EU wordt gerelateerd aan het kostenniveau van het land waar de belanghebbende of het kind woont. (32.878 )
 • Bracht in 2012 een wijziging (Stb. 327) van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tot stand in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag. Er wordt een grondslag gecreëerd om een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage per gezin mogelijk te maken. De gehele uitvoering van de kinderopvangtoeslag komt rekening van de Belastingdienst/ Toeslagen. (33.212 )
 • Bracht in 2012 een wet (Stb. 328) tot stand over verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd. De pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd; in 2013 als eerste stap met één maand en in de jaren daarna in stappen verder tot 66 jaar in 2019, en uiterlijk in 2024 tot 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Een overgangsregeling kan de omvang van de inkomensgevolgen beperken voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren. In 2014 zal de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar. (33.290 )
 • Bracht in 2012 de Wet opslag duurzame energie tot stand. Hiermee wordt een heffing, de opslag duurzame energie, ingevoerd op het verbruik van elektriciteit en aardgas. De regeling Stimulering duurzame energieproductie (SDE) wordt vanaf 2013 uit deze heffing gefinancierd. Het wetsvoorstel was in 2011 door minister Verhagen ingediend. (33.115 )
 • Bracht in 2013 de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in het Staatsblad (Stb. 103). De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (CA) gaan samen in een op te richten Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door minister Verhagen. (33.186 )
 • Bracht in 2013 een nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel (Stb. 507) tot stand. De bestaande twaalf Kamers van Koophandel, de vereniging Kamer van Koophandel Nederland en de stichting Syntens worden samengevoegd tot één organisatie met de status van een zelfstandig bestuursorgaan. Als nieuwe taken krijgen de Kamers innovatiestimulering en beheer van ondernemerspleinen. De wettelijke heffingen van inschrijfplichtigen worden afgeschaft. (33.553 )
 • Bracht in 2014 de Wet opheffing bedrijfslichamen (Stb. 571) tot stand. Hierdoor worden de product- en bedrijfschappen opgeheven en gaan de taken van deze publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties over naar de ministeries van Economische Zaken, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Infrastructuur en Milieu. (33.910 )
 • Bracht in 2015 de Wet windenergie op zee (Stb. 261) tot stand. Er komt een integraal wettelijk stelsel voor de aanwijzing van geschikte locaties voor windparken op zee en de uitgifte van vergunningen van de bouw en exploitatie van deze windparken. De locaties (kavels) worden aangegeven in een kavelbesluit en moeten vallen binnen in het nationaal waterplan aangewezen kavels. In het kavelbesluit worden voorts regels gesteld over bouw, exploitatie en voorwaarden van de windparken. (34.058 )
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 116) tot wijziging van de Elektriciteitswet tot stand over het tijdig realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord (16 procent duurzame energie). De wet maakt tijdige realisering van de bouw van windmolens op zee mogelijk door TenneT als netbeheerder daarvan aan te wijzen. (34.401 )
 • Bracht in 2016 een wet (Stbb. 552 en 553) tot implementatie van een EU-richtlijn over veiligheid bij offshore olie- en gasactiviteiten tot stand. Door een novelle werd tevens de bewijsvoering voor bevingsschade door gaswinning in het Groningerveld geregeld. (34.041 , 34.390 )
 • Bracht in 2016 de Wet Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (Stb. 554) tot stand. De minister van Economische Zaken krijgt meer regie bij belangrijke beslissingen in de mijnbouw en de positie van het Staatstoezicht op de Mijnen wordt versterkt, mede naar aanleiding van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aardbevingen in Groningen. Ook wordt de mogelijkheid om kosten van het verlenen van vergunningen en kosten van toezicht door te berekenen aan mijnbouwbedrijven en gasnetbeheerders verruimd. (34.348 )

als (in)formateur
 • Kreeg op 13 september 2012 van de Tweede Kamer het verzoek uit te zoeken wat de opdracht voor een of meerdere informateurs zou kunnen zijn bij de vorming van een nieuw kabinet
 • Kreeg op 18 september 2012 op basis van het door hem als 'verkenner' uitgebrachte verslag samen met drs. W.J. Bos de opdracht om - mede gelet op de financieel-economische situatie en in verband daarmee de begroting voor 2013 - op zo kort mogelijke termijn de mogelijkheid te onderzoeken van een stabiel kabinet uit VVD en PvdA, de grootste partijen en de grootste winnaars. Op 29 oktober brachten zij een eindrapport uit, dat zowel een (ontwerp-)regeerakkoord als afspraken over de verdeling van kabinetsposten bevatte. Dit moet de basis vormen van een kabinet-Rutte/Asscher van VVD en PvdA.

6.

Miscellaneous

uit de privésfeer
 • Zijn ouders stemden op de KVP
 • Was op kostschool bij de paters Carmelieten klasgenoot van Jan Marijnissen (SP)
 • Zijn vader was groothandelaar in papier. Na diens overlijden in 1964 zette de moeder van Henk het bedrijf voort.

woonplaats
Diepenheim

7.

Publications

publicaties
artikelen in "Liberaal Reveil" en "Liberté, Egalité, Fraternité" (1993)

literatuur/documentatie
 • Floris van Straaten "Een rechtlijnig leider met een moordend tempo", NRC Handelsblad, 6 september 2004
 • Bart Dirks en Sheila Sitalsing, "'Er valt niets op te helderen'", De Volkskrant, 13 december 2008
 • Cees van der Laan en Teun Lagas, "De enige oplossing: nooit spelletjes spelen", Trouw, 5 januari 2009
 • Karen Zandbergen en Bart Zuidervaart, "Altijd helder en duidelijk", Trouw, 30 september 2013
 • Roelf Jan Duin, "Voor Eberhard van der Laan (1955-2017) bestond er geen mooiere stad dan Amsterdam", Het Parool, 6 oktober 2017
 • Lex Oomkes en Bart Zuidervaart, "'Als kritiek niet terecht is, glijdt die van me af'", Trouw, 7 oktober 2017
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

8.

Extended version

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.