Montesquieu Institute: from science to society

Mr. G.Ph. (Gerrit) Brokx

foto Mr. G.Ph. (Gerrit) Brokx
vergrootglas
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Brabants KVP- en CDA-bestuurder (gedeputeerde), die enkele keren staatssecretaris van Volkshuisvesting was. Tijdens het eerste kabinet-Van Agt kruiste hij in de Tweede Kamer regelmatig de degens over het huurbeleid met zijn voorganger, PvdA-woordvoerder Marcel van Dam. In 1981 werd hij Tweede Kamerlid, maar een jaar later keerde hij terug als staatssecretaris in het kabinet-Lubbers I. Trad kort na de formatie van 1986 af, nadat CDA-fractievoorzitter Bert de Vries had gesteld dat zijn aanblijven in het vooruitzicht van een parlementaire enquête naar bouwsubsidies een te groot risico inhield. Daarna burgemeester van Tilburg. Welbespraakte en bekwame bestuurder - onder andere van de KNVB -, die als staatssecretaris onder meer de Leegstandswet tot stand bracht.

CDA
in de periode 1977-1986: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Gerardus Philippus (Gerrit)

2.

Personal data

Place and date of birth
Oosterhout (N.Br.), 22 June 1933

Place and date of death
Tilburg, 11 January 2002

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1963 until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (belast met wegen, verkeer en algemene en juridische zaken), from 3 June 1970 until 19 December 1977
 • staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (belast met volkshuisvesting), from 28 December 1977 until 11 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 9 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1981 until 16 September 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1982 until 5 November 1982
 • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (belast met volkshuisvesting), from 5 November 1982 until 23 October 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 14 July 1986
 • ambteloos, from October 1986 until May 1988
 • burgemeester van Tilburg, from 16 May 1988 until 1 June 1997 (per 1 januari 1997 werd een nieuwe gemeente Tilburg ingesteld, bestaande uit Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt belast met de zorg voor de volkshuisvesting, voor deze niet op de stadsvernieuwing betrekking had.
 • Was als staatssecretaris in het eerste en tweede kabinet-Lubbers belast met 1. de zorg voor de volkshuisvesting; 2. de stadsvernieuwing; een en ander met dien verstande dat met betrekking tot de wetgeving op deze gebieden de minister als eerste ondertekenaar kon optreden.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen RWE Solutions Nederland B.V., until January 2002
 • lid commissie van advies over vorm van grootstedelijk bestuur rond Rotterdam, from February 2000 until May 2000

Derived functions
ondervoorzitter vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 30 September 1981 until 5 November 1982

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1983 de Nota Eigen woningbezit uit. Geconstateerd wordt dat onzekerheden leiden tot minder eigen-woningbezit. Het beleid wordt er daarom op gericht onzekerheden en risico's verbonden aan het eigen-woningbezit zo veel mogelijk te beperken. Er komt een nieuw stelsel van subsidiëring, waarbij inkomens- en aflossingrisico's worden verkleind. Er komt een intergemeentelijk risicofonds. Door verlaging van bouwkosten moet de betaalbaarheid worden vergroot. De gemeenten krijgen een leidende rol bij de vraag of huurwoningen (woningwetwoningen) kunnen worden verkocht. (18.053)
 • Bracht in 1984 de Nota Woonconsument en Volkshuisvesting uit. Daarin staat centraal de rol die woonconsumenten(organisaties) kunnen spelen in de volkshuisvesting. Een grotere rol daarvan is wenselijk gezien de plaatsvindende decentralisatie. Daarnaast is er het belang van democratisering en de rol die huurders en verhuurders daarbij kunnen spelen. De mogelijkheid tot inspraak moet verplicht worden en gemeenten moeten hiervoor regelingen treffen. (19.016)

Legislative activities as minister (2/7)
 • Bracht in 1986 de Wet geldelijke steun woonwagens (Stb. 264) tot stand. Deze wet belast de minister van Volkshuisvesting met de subsidiëring van het in eigendom verkrijgen en de bewoning van woonwagens. Voordien werd dit via de Bijstandswet geregeld. (17.898)
 • Bracht in 1986 de Wet individuele huursubsidie (Stb. 265) tot stand, die een wettelijke basis gaf aan het verstrekken van de bestaande jaarlijkse subsidie uit 's Rijks kas aan huurders. Een huurder komt daarvoor in aanmerking mits de huurprijs van de woning een bepaald maximumbedrag niet te boven gaat (er geldt tevens een minimum huurprijs). Om in aanmerking te komen geldt een inkomensgrens. Er wordt verder rekening gehouden met de samenstelling van het huishouden. (18.539)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1974 kandidaat voor het staatssecretariaat op Defensie (als opvolger van Mommersteeg), maar KVP-fractievoorzitter Andriessen gaf de voorkeur aan een militair. Het kabinet en Vredeling hadden wel een voorkeur voor een niet-militair als staatssecretaris.
 • Op 5 maart 1981 nam de Tweede Kamer een motie-Duinker (PvdA) aan waarin werd gesteld dat zijn beleid met betrekking tot de huren in stadsvernieuwingsgebieden niet in het belang van de volkshuisvesting was. Een Kamermeerderheid gaf echter aan de motie niet als motie van wantrouwen te beschouwen.
 • Trad in 1986 af als staatssecretaris, omdat de CDA-Tweede Kamerfractie de vrees van fractievoorzitter Bert de Vries deelde dat zijn functioneren te veel belemmerd zou worden door de parlementaire enquête die door de Tweede Kamer was ingesteld naar woningbouwsubsidies. De Vries had hem schriftelijk aangespoord op te stappen.

Private life
 • Bij zijn aftreden als staatssecretaris in 1986 zou ook hebben meegespeeld dat hij een buitenechtelijke relatie had met de journaliste Marjolein Uitzinger
 • Zijn vader was kolenhandelaar

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.