Montesquieu Institute: from science to society

Dr. H. (Hugo) Visscher

foto Dr. H. (Hugo) Visscher
vergrootglas
Source: Parlement.com.

In het interbellum een bekend, maar niet onomstreden ARP-Tweede Kamerlid. Predikant en daarna door het kabinet-Kuyper benoemd tot hoogleraar theologie in Utrecht. Voorman van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk. Werd in 1922 Tweede Kamerlid. Nam vaak van de fractiemeerderheid afwijkende standpunten in. Antipapistisch en aanhanger van de Groot-Nederlandse gedachte. Kwam later in steeds conservatiever vaarwater en belandde uiteindelijk bij de NSB als adviseur van leider Mussert. Kuyper omschreef hem als 'de man met de geuzenkop'.

ARP
in de periode 1922-1936: lid Tweede Kamer

1.

First name

Hugo (Hugo)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zwolle, 12 October 1864

Place and date of death
Alkmaar, 17 May 1947

Place and date of burial
Delft, begraafplaats "Jaffa", 22 May 1947

3.

Party/Movement

Party/Movement
nationaal-socialistisch (in de jaren '40)

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 30 November 1935
 • CNA (Christelijk-Nationale Actie), from 23 November 1935 (groepering die erop gericht was alle Gereformeerde partijen te verenigen)

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar godsdienstgeschiedenis, godsdienstwijsbegeerte, zedenkunde en tot 1913 geschiedenis der leer aangaande God, Rijksuniversiteit Utrecht, from 15 February 1904 until 1 October 1931 (benoemd 30 oktober 1903)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 July 1922 until 1 January 1936
 • bijzonder hoogleraar 'Gereformeerde Godgeleerdheid', Rijksuniversiteit Leiden, from March 1933 until May 1945 (vanwege de Gereformeerde Bond tot verspreiding en verdediging van de waarheid in de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk)
 • adviseur schoolzaken en eredienst van NSB-leider Mussert, from 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • ondervoorzitter Nederlandsche Antropologische Vereeniging, around 1938
 • lid bestuur talloze charitatieve organisaties

Derived functions
voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk Va (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 1924 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Onttrok zich in 1926 samen met zijn fractiegenoot Duymaer van Twist aan de stemming over het (nieuwe) begrotingsartikel over gelden voor het gezantschap bij de Paus. Ook Scheurer was afwezig. De verwerping van het artikel met 48 tegen 41 stemmen maakte een einde aan dat gezantschap.
 • Bestreed in 1928 het initiatiefwetsvoorstel van zijn fractiegenoot Zijlstra om de leerlingenschaal voor kleinere scholen te verlagen

Dissenting voting behaviour (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Kwam enkele malen in conflict met de ARP over de regeringspolitiek, onder andere over de sociale politiek en de samenwerking met de rooms-katholieken. Bekritiseerde vaak het kabinet-Heemskerk.
 • Maakte vanaf eind 1926 geen deel uit van de A.R.-Kamerclub, vanwege een conflict over het Verdrag met België. Hij vond dat de voorstem van het overgrote deel van de A.R.-fractie voortkwam uit 'Roomse' invloed en schreef hierover in november 1926 een artikel in "De Amsterdammer". De Kamerclub keurde dat op 7 december af, met name omdat daarmee kritiek werd uitgeoefend op voorzitter Heemskerk. Pas na gedwongen intrekking van die beschuldiging kreeg hij, vooral door toedoen van Colijn, in 1929 een plaats op de ARP-kandidatenlijst.
 • Was volgens de AR-geschiedschrijvers De Wilde en Smeenk geen ijverig Kamerlid

Private life
 • Zijn dochter was gehuwd met een zoon van P.C. 't Hooft, Tweede en Eerste Kamerlid
 • Werd na negen maanden voorarrest op 10 oktober 1945 door het Tribunaal in Arnhem vanwege zijn leeftijd ontslagen van verdere rechtsvervolging. Hem werd wel het actief en passief kiesrecht ontnomen.

Pseudonyms and nicknames
"De man met de geuzenkop" (door Kuyper in 1912 zo genoemd bij het 40-jarig bestaan van "De Standaard")

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.