Montesquieu Institute: from science to society

Toezicht op de financiële markten

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Beurshandelaren op de beursvloer

Europa werd hard getroffen door de mondiale economische crisis, die ontstond na het instorten van de huizenmarkt in de VS in 2008. Er vielen wereldwijd ontslagen en ook de Nederlandse burgers ondervond de gevolgen. Gaandeweg kwamen gebreken aan het licht in het economisch beleid van de Europese Unie.

Om te voorkomen dat zich in de toekomst nog eens een dergelijke crisis voor zou doen en om de huidige crisis te bedwingen, onderhandelden het Europees Parlement (EP), de EU-landen en de Europese Commissie maandenlang over hervormingen van het Europees economisch beleid.

Dit heeft geleid tot een pakket maatregelen, het zogenaamde 'Financial Supervisory Package'. Deze maatregelen moeten leiden tot een beter Europees systeem van toezicht op de financiële markten. Het gaat daarbij onder meer om banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen. De ECB speelt een belangrijke rol bij het opzetten van een gemeenschappelijk bankentoezicht in de eurozone.

Als onderdeel van het verscherpte toezicht presenteerde de Europese Commissie op 23 november 2016 een nieuwe set regels die banken aansporen een minimale kapitaalbuffer van 3 procent aan te houden.

1.

Een uitgebreid pakket van maatregelen

Het Europees Parlement wees al ver voor de crisis op de tekortkomingen van het huidige Europese toezicht op de financiële markten. De markt werd steeds meer geïntegreerd maar de coördinatie vanuit de EU bleef achter.

De Europese Commissie stelde daarom een expertgroep samen onder Jacques de Larosière, voormalig topman van het Internationaal Monetair Fonds, en vanuit het Europees Parlement werden rapporteurs aangesteld. Zij hadden als taak om met aanbevelingen te komen voor hervormingen in het toezicht op de financiële markten.

De expertgroep onder leiding van Larosière kwam met een uitgebreid pakket van maatregelen: het zogenaamde 'Financial Supervisory Package'. Tijdens onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de lidstaten van de EU, de Commissie en andere betrokkenen werd hier nog flink aan geschaafd.

Rol toezichthouders

De belangrijkste voorgestelde hervormingen zijn de introductie van verschillende Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ETA's) en het oprichten van een Europees Comité voor Systeemrisico's (ECSR). De ETA's gaan toezicht houden op aparte bedrijfstakken; het Comité houdt het geheel in de gaten. Over deze maatregelen is op 2 september 2010 een akkoord bereikt tussen de betrokken EU instellingen.

In 2011 kwam de Commissie met aanvullende voorstellen om de rol van de toezichthouders te versterken. De Commissie wil dat de toezichthouders banken beter moeten kunnen controleren en waar nodig ook boetes op mogen leggen wanneer banken te veel risico nemen.

Schaduwbankieren

In de nasleep van de bankencrisis bleek eens te meer hoe weinig transparant de financiële sector in zijn geheel was. Naast de traditionele bankensector worden in Europa ook bankactiviteiten uitgevoerd door instellingen zonder bankvergunning zoals geldmarktfondsen.

Deze activiteiten vallen onder de noemer 'schaduwbankieren'. Wereldwijd is de sector goed voor bijna een derde van het financiële stelsel, in de EU alleen al gaat het om naar schatting 23 biljoen euro (cijfer Europese Commissie, 2013).

De Europese Commissie kwam in januari 2014 met nieuwe regels. De verordening is gericht op het bevorderen van transparantie én er worden strengere eisen gesteld aan dergelijke bankactiviteiten. Zo moeten fondsen die in schaduwbankieren actief zijn meer geld in kas houden. De Europese toezichthouders krijgen voortaan meer informatie over de handel op deze markt.

Deze regels voor schaduwbankieren sluiten zoveel mogelijk aan op de iets eerder ingevoerde regels voor derivaten en andere investeringsfondsen.

Nieuwe EU-richtlijn met eisen voor registratie, rapportage en kapitaal

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie bereikten een akkoord over striktere controle op hedgefondsen en private equityfondsen: beleggers die bedrijven opkopen. Na een langslepende discussie over de regulering van alternatieve beleggingsfondsen, is het gelukt om alle partijen op één lijn te krijgen.

Regulering derivaten

De Raad van Ministers en het Europees Parlement bereikten in 2012 een akkoord over nieuwe regelgeving voor de derivatenhandel. 'Centrale tegenpartijen' (Central Counterparties) moeten de verhandeling van financiële derivaten, waaronder over-the-counter (otc)-derivaten, goedkeuren. Daarnaast moeten alle derivatencontracten worden gerapporteerd aan centrale datacentra, beter bekend als trade repositories.

Securities

De Europese Commissie heeft begin 2012 voorgesteld een set aan gemeenschappelijke regels voor de securities markten in te voeren: Central Securities Depository (CSD) genaamd. Hiermee wil zij een transparant, gezond en veilig financieel systeem creëren. Het voorstel werd door de Raad en het Parlement goedgekeurd in juli 2014. De verordening is van kracht geworden op 17 september 2014.

Transparantie investeringsproducten

Op 26 juni 2013 heeft de Commissie een richtlijn opgesteld om de investeringsmarkt transparanter te maken. Het doel van de richtlijn is het vergroten van het consumentenvertrouwen door verstrekking van vaste informatie over investeringsproducten te eisen. Zo moet vermeld worden wat de aard van het product is en wat de risico's van investeren zijn. De belangrijke documenten over een product mogen alleen deze informatie bevatten om zo tegenstrijdigheden en verwarring bij de consument te voorkomen.

De Raad stemde in 2013 in met een wijziging van een richtlijn uit 2004. Deze richtlijn behandelt de transparantievereisten voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten. Door de wijziging wordt de uitgifte van effecten transparanter. Zo zal er gepubliceerd worden hoe uitgevers van effecten op financieel gebied het jaar daarvoor gepresteerd hebben. Hiermee moet er meer vertrouwen onder de investeerders binnen de Unie ontstaan.

Europees Lange Termijn Investeringsfonds (ELTIF)

Het Europees Lange Termijn Investeringsfonds (ELTIF) is een pakket aan regels dat investeerders moet aansporen om geld te investeren in Europese projecten die over een langere periode lopen. De volgende regels moeten de investeerder en ontvangende partij beschermen:

  • Er mag alleen geïnvesteerd worden in projecten die op lange termijn investeringen nodig hebben en niet voor andere investeringsfondsen in aanmerking komen. Op zijn minst 70 procent van het fonds moet naar het project gaan;
  • Het fonds mag alleen worden aangeboden door een manager die onder de Alternatieve Investeringsmanagers Richtlijn (AIFMD) valt;
  • De tijd waarin het fonds wordt gebruikt, moet vooraf aangeduid zijn en de investeerder kan in deze periode geen geld terugeisen;
  • Het gebruik van derivaten wordt beperkt zodat deze niet voor speculatie gebruikt kunnen worden;
  • Exploitatie van investeringen wordt beperkt.

Rol kredietbeoordelaars

Midden mei 2013 is een pakket maatregelen aangenomen om de totstandkoming en effecten van kredietbeoordelingen aan banden te leggen. Kredietbeoordelaars zijn in staat om – gedwongen door de financiële markten – een land ongevraagd te beoordelen, waardoor de markten overdreven kunnen reageren. Op 20 juni 2013 gingen de nieuwe regels in.

Basel III-akkoord

In reactie op de financiële en economische crisis hebben vertegenwoordigers van centrale banken en toezichthouders van de 27 grootste economieën ter wereld, waaronder de Europese Unie en de Verenigde Staten, in september 2010 besloten dat banken grotere reserves kapitaal in kas moeten houden. Op deze manier moeten zij beter bestand zijn tegen toekomstige crises en moet voorkomen worden dat overheden moeten ingrijpen. Deze regels heten de Basel III-regels.

Bankentaks

Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2007 ontstond er wereldwijd groeiende steun voor het heffen van belasting op banken. De meningen over hoe die bankentaks er precies uit moest zien liepen sterk uiteen, maar één principe stond voorop: banken moesten een bijdrage leveren aan de steun die de sector nodig had. Op die manier wordt de belastingbetaler meer ontzien. Daarnaast zou een dergelijke belasting het wereldwijde financiële systeem stabieler en minder gevoelig voor agressieve beleggingsstrategieën moeten maken.

Stresstests banken

Een stresstest is een manier om een bankencrisis in de toekomst te voorkomen. De EU-leiders hebben op 17 juni 2010 ingestemd met een voorstel om voor grote financiële instellingen de uitkomst van een test die de financiële 'gezondheid' van de instellingen moet bepalen te publiceren. De openbaarmaking van de financiële situatie van de banken moet zorgen voor meer vertrouwen in de instellingen en banken die slecht presteren bewegen om hervormingen door te voeren.

Een stresstest zou men kunnen zien als een 'rampenoefening' voor banken. Er wordt een mogelijk scenario geschetst waarin bijvoorbeeld de huizenprijzen sterk dalen, de werkloosheid oploopt, de economie stagneert, de beurzen instorten of landen hun schulden niet meer afbetalen. Banken moeten voor dergelijke situaties genoeg buffers achter de hand hebben, zodat nationale overheden ze niet hoeven te redden met miljoenen of zelfs miljarden aan belastinggeld. 

In de Europese Unie werden in 2010 en 2011 stresstests uitgevoerd door de Europese Bankenautoriteit (EBA) in opdracht van de Europese Commissie. In 2013 en 2014 voerde de Europese Centrale Bank stresstests uit bij de 130 grootste Europese banken. Eind oktober 2014 werden de uitkomsten daarvan bekendgemaakt. 13 banken waren ook op dat moment nog te zwak om een nieuwe crisis te doorstaan. De uitkomst van een stresstest die de EBA in 2016 onder 51 Europese banken uitvoerde, gaf beduidend positievere resultaten.

2.

Bankenunie

Omdat de banken in 2012 nog niet hersteld waren van de crisis, leidde dit tot een voorstel voor verdere verscherping van de reeds genomen maatregelen, en een discussie over één Europese bankenunie. Tijdens de EU-top van december 2012 besloten de Europese regeringsleiders dat de Europese Centrale Bank (ECB) een centrale rol krijgt als financieel toezichthouder op de Europese bankensector. Vanaf november 2014 heeft de ECB de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de 120 grootste banken in de eurozone overgenomen van de nationale toezichthouders. Het is de eerste stap naar een bankenunie.

3.

Overige maatregelen

Strafrechtelijke sancties op marktmanipulatie

Het Libor-schandaal in 2012, de manipulatie van één van de belangrijkste rentetarieven (Libor) door een groep internationale banken, was aanleiding voor de Europese Commissie om marktmanipulatie harder aan te pakken. De Commissie wil verantwoordelijken strafrechtelijk vervolgen.

Op 26 juni 2013 werd een politiek akkoord bereikt over strengere regels voor handel met voorkennis en machtsmisbruik.

Het Europees Parlement stemde op dinsdag 4 februari 2014 in met de voorstellen van de Commissie. Op handelen met voorkennis, marktmanipulatie en andere ernstige vormen van financiële fraude komt een maximumstraf te staan van in elk geval van vier jaar. Lidstaten mogen altijd hogere maximumstraffen vaststellen. Er komen ook hogere boetes en mogelijk celstraffen voor personen die illegaal informatie openbaar maken voor persoonlijk gewin.

Op 14 april 2014 keurde de Raad de voorstellen van de Commissie formeel goed. Het resultaat is een verordening over marktmisbruik en een richtlijn over strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik. In de verordening is vastgelegd dat degenen die zich schuldig maken aan marktmisbruik een geldboete opgelegd krijgen van ten minste het drievoudige van de door marktmisbruik verkregen winst, of ten minste 15 procent van de omzet van de onderneming. De lidstaten kunnen zelf beslissen om verder te gaan dan dit minimum.

De richtlijn houdt in dat er boetes en celstraffen van minstens vier jaar staan op handel met voorkennis en marktmanipulatie en een celstraf van minstens twee jaar op onwettige openbaarmaking van interne informatie. De lidstaten hebben twee jaar om de verordening uit te voeren en de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Toezicht op pensioenen en verzekeringen

In november 2013 bereikten de EU-instellingen een politiek akkoord over de Omnibus II-richtlijn. Deze is voorgesteld om meer toezicht te kunnen houden op de verzekerings- en pensioensector. Omnibus II is vooral gericht op uitgebreidere eisen voor risicomanagement, publieke vermeldingen en openbare inspecties. Deze maatregelen zouden de transparantie moeten verbeteren.

De overeenstemming over Omnibus II betekent ook dat de Solvency II richtlijn per 1 januari 2016 van kracht is geworden. Solvency II moet door de Commissie nog verder uitgewerkt worden, maar zal zich gaan richten op de hoogte van de kapitaaleisen en kredietrisico bij verzekerings- en pensioenaanbieders.

Op 10 oktober 2014 nam de Commissie een aantal gedelegeerde handelingen aan onder de Solvency II-richtlijn en de Kapitaalvereisten-verordening. De aangenomen handelingen betreffen regels voor de invoering van de Solvency II richtlijn; een gedetailleerde regel dat banken over genoeg liquiditeit moeten beschikken voor een stressperiode van 30 dagen en een verduidelijking van de regels betreffende de "leverage ratio".

De leverage ratio is een criterium dat voortkomt uit het Basel III-akkoord. Het is het balanstotaal van een bank ten opzichte van het eigen vermogen. Op 23 november 2016 oordeelde de Commissie dat deze leverage ratio minimaal 3 procent moest zijn. Met deze regel wil de Commissie de risico's in de financiële sector terugdringen en investeringen in het midden- en kleinbedrijf een impuls geven.

4.

Nederland en de strengere regels voor financiële markten

Kapitaalpositie banken

De Nederlandse financiële sector zal zich net als de rest van Europese Unie moeten houden aan de nieuwe regels.

Uniek aan Nederland is de wijze waarop de Nederlandse huizenmarkt is gefinancierd. De totale Nederlandse hypotheekschuld ligt gemiddeld veel hoger dan in de andere Europese landen. Te hoge hypotheken vormen in de ogen van de Europese toezichthouder, de ECB, een gevaar voor de kapitaalpositie van banken. De ECB is bang dat in tijden van economische crisis veel huishouders de hypotheek niet meer kunnen opbrengen. Banken moeten risico's meer dan voor de crisis afdekken door meer eigen kapitaal aan te houden.

In juni 2014 waarschuwde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat dit kan betekenen dat de ECB eist dat de Nederlandse banken miljarden extra in kas moeten aanhouden.

5.

Meer informatie