Montesquieu Institute: from science to society

Verdrag van Nice

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit Europese verdrag maakte hervormingen mogelijk die nodig waren vanwege de uitbreiding van de Europese Unie van 15 naar 25 landen in mei 2004. Het Verdrag van Nice is op 1 februari 2003 in werking getreden.

Contents

1.

Inhoudelijke veranderingen

Europese Raad

Het Verdrag van Nice bepaalt dat vanaf 2002 per voorzitterschap (elk halfjaar) één bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel gehouden, en de rest in het land dat op dat moment voorzitter is. Zodra de Unie achttien leden telt, zo stelt het verdrag, moeten alle bijeenkomsten in Brussel plaatsvinden. Deze regeling heeft alleen betrekking op formele bijeenkomsten van de Europese Raad.

Raad van Ministers

Het aantal stemmen in de Raad van Ministers wordt vanaf 2005 voor elke lidstaat verhoogd, maar de verhoging is relatief het grootst voor de lidstaten met de grootste bevolking.

Europese Commissie

Tot aan de uitbreiding in 2004 had de Commissie twintig leden (twee leden uit Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk en Italië; één lid voor elk van de andere lidstaten). Vanaf het moment dat de nieuwe Commissie aangetreden is (november 2004) mag iedere lidstaat één commissaris leveren. Daarmee kwam het aantal commissarissen op 25.

Vastgelegd werd dat na uitbreiding van de Unie tot 27 lidstaten de Commissie kleiner zou worden. De voorzitter van de Commissie wordt sinds het Verdrag van Nice met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen door de Europese Raad aangewezen; deze aanwijzing moet worden goedgekeurd door het Parlement.

Europees Parlement

Vanwege de uitbreiding van de Unie in mei 2004 is in het Verdrag van Nice een nieuwe samenstelling van het Europees Parlement overeengekomen, waarbij het maximumaantal leden is vastgesteld op 732. De `oude' lidstaten bezetten dan 535 zetels in plaats van de huidige 626 (gezamenlijk leveren zij er 91 in; Nederland levert 6 van de 31 zetels in).

Het Europees parlement krijgt op zeven nieuwe beleidsterreinen meer zeggenschap.

Hof van Justitie

Het Verdrag van Nice neemt belangrijke bepalingen in het EG-Verdrag op over de taakverdeling tussen het Europese Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg: het onderdeel van het Hof van Justitie dat de meeste ingediende zaken behandelt.

Nauwere samenwerking/flexibiliteit

Het Verdrag van Nice maakt mogelijk dat groepen EU-lidstaten op bepaalde terreinen nauwer gaan samenwerken. Om nauwer te gaan samenwerken zijn nog maar acht landen nodig (in plaats van een meerderheid van de lidstaten).

2.

Meer informatie