Montesquieu Institute: from science to society

Research and innovation policies

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Mensen aan het werk in een laboratorium

De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. Daarnaast moet het beleid bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals de klimaatverandering.

Onderzoek moet ook bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Zo kan er bijvoorbeeld gezonder eten of energiezuinige apparatuur worden ontwikkeld en naar wetenschappelijke oplossingen voor de vergrijzing worden gezocht.

De EU stelt daarvoor budget beschikbaar en heeft verschillende programma's om onderzoek te stimuleren.

In vogelvlucht

Sinds 1984 legt de Europese Unie een beleid voor onderzoek en innovatie ten uitvoer via meerjarenprogramma's. Voor een beter potentieel van de kaderprogramma's, nam de Europese Commissie het initiatief tot een Europese onderzoeksruimte. Meer coördinatie op het gebied van onderzoeksbeleid- en activiteiten, bevordering van de innovatie in Europa, stimulering van kennisuitwisseling en facilitering van goede onderzoeksstructuren zijn hiervoor noodzakelijk.

Kaderprogramma's

Met het beschikbare geld worden verschillende onderzoeksprogramma's en initiatieven gefinancierd. Die programma's stimuleren onderzoek door bedrijven, samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven en samenwerking tussen universiteiten onderling. Dit geldt niet alleen voor universiteiten binnen de EU, maar ook voor de samenwerking met universiteiten in andere delen van de wereld, zoals de Verenigde Staten of India.

De EU steunt onderzoeksactiviteiten op Europees niveau met kaderprogramma's voor onderzoek. Tussen 2007 en 2013 was het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek van kracht. Een belangrijk doel in dit programma is dat onderzoek moet bijdragen aan het vormen van een sterke, concurrerende kenniseconomie. Inmiddels is het voorstel voor het Achtste Kaderprogramma voor Onderzoek goedgekeurd, waarmee een bedrag van 80 miljard euro gemoeid is. Het programma is 'Horizon 2020' genoemd, omdat het tot doel heeft de Europa 2020-strategie te verwezenlijken. In de Europa 2020-strategie hebben onderzoek en innovatie een centrale plaats. Onderdeel van deze strategie is het vlaggenschipinitiatief 'Innovatie-Unie', dat topwetenschap moet combineren met een zeer innovatieve economie.

Enkele concrete Europese initiatieven om onderzoek en innovatie te stimuleren zijn de volgende:

Contents

1.

Recente ontwikkelingen

Prestaties 

Volgens het European Commission Innovation Union Scoreboard 2013 zijn de innovatieprestaties in de EU ondanks de crisis jaar na jaar verbeterd, maar de innovatiekloof tussen de lidstaten wordt groter. De meest innovatieve landen hebben hun prestaties verder verbeterd, maar in andere landen is er geen vooruitgang.

De algemene rangschikking van de EU-lidstaten is relatief stabiel gebleven: Zweden spant de kroon gevolgd door Duitsland, Denemarken en Finland. Estland, Litouwen en Letland hebben sinds 2012 het meest vooruitgang geboekt.

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

Globale introductie op het Onderzoeks-, en Innovatiebeleid

Toegang tot onderzoeksdata

In juli 2012 heeft de Europese Commissie voorgesteld om de toegang tot Europese onderzoeksresultaten te verbeteren. Het idee was om vanaf 2014 alle artikelen van wetenschappelijk onderzoek die zijn gefinancierd met Europees geld via het internet toegankelijk te maken. Wetenschappelijke gegevens worden zo makkelijker bruikbaar voor onderzoekers en bedrijven. Burgers kunnen daardoor sneller van wetenschappelijke ontdekkingen profiteren.

Octrooien

Om onderzoek en innovatie te stimuleren wil de Europese Unie het aanvragen van octrooien eenvoudiger en goedkoper maken. Om te voorkomen dat bedrijven in alle lidstaten van de Unie een octrooi moeten aanvragen, werkt de Unie aan de invoering van een gemeenschapsoctrooi. Het doel daarvan is tweeledig:

  • kosten voor het aanvragen van een octrooi terugbrengen met zo'n 80%, zodat voor Europese bedrijven een betere concurrentiepositie wordt bereikt ten opzichte van bedrijven in de Verenigde Staten en Japan
  • onduidelijkheid wegnemen die is ontstaan doordat bedrijven te maken hadden met uiteenlopende nationale regelgeving op het gebied van octrooiaanvragen

Alleen Spanje en Italië doen voorlopig nog niet mee, omdat zij willen dat naast Engels, Frans en Duits, ook hun eigen talen worden erkend voor de nieuwe patentregeling.

Innovatieprijzen

Jaarlijks reikt de Europese Commissie in samenwerking met het Europees Octrooibureau (EOB) prijzen uit aan onderzoekers die opmerkelijke resultaten hebben geboekt. Hiermee hoopt de Commissie het wetenschappelijk onderzoek in de Unie te stimuleren.

In 2013 werden onder andere European Inventor Awards uitgereikt voor het ontwikkelen van nieuwe middelen om kanker te bestrijden en de uitvinding van innovatieve treinwielen.

Galileo

Galileo is een mondiaal, civiel satellietnavigatiesysteem dat momenteel wordt ontwikkeld door het Europees ruimteagentschap ESA en de Europese Commissie. Dit project is het grootste Europese ruimtevaartproject ooit. Galileo moet wereldwijd operationeel zijn en is in principe voor iedereen gratis toegankelijk. Met dit civiele satellietnavigatiesysteem wil Europa onafhankelijk worden van het Amerikaanse GPS. 

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement een rol.

Initiatief voor nieuw beleid bij de Europese Commissie

Eerstverantwoordelijk is de Eurocommissaris voor Onderzoek, wetenschap en innovatie:

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door Raad en Europees Parlement

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. De raadsformatie die beslist over het Europese beleid inzake Onderzoek en Innovatie is de Raad Concurrentievermogen: interne markt, industrie en onderzoek. Besluiten worden genomen met gekwalificeerde meerderheid. Vertegenwoordigers voor Nederland in deze Raad zijn:

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Industrie, onderzoek en energie de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad. Voor Nederland zijn de volgende Europarlementariërs (plaatsvervangend) lid van deze commissie: 

 

Plaatsvervanger(s)

Als het Europees Parlement het  (eventueel aangepaste) voorstel goedkeurt, sluit een overeenstemming in de Raad van de Europese Unie de procedure af. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

3.

Meer informatie

Achtergrondartikelen

Europese Unie

Activiteitendossier

Factsheet Europees Parlement

Betrokken instanties

Statistiek