Montesquieu Institute: from science to society

Research and innovation policies

Mensen aan het werk in een laboratorium

De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. Daarnaast moet het beleid bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals de klimaatverandering.

De EU stelt daarvoor budget beschikbaar en heeft verschillende programma's om onderzoek te stimuleren.

Contents

1.

Ontwikkeling in vogelvlucht

De Europese Unie voert een actief beleid ter stimulering van de toepassing van vernieuwende technieken in het bedrijfsleven. De EU wil de introductie van innovatieve producten vergemakkelijken, zodat de Europese economie de concurrentie met andere economieën aankan.

Ook moet onderzoek bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Zo kan er bijvoorbeeld gezonder eten of energiezuinige apparatuur worden ontwikkeld en naar wetenschappelijke oplossingen voor de vergrijzing worden gezocht.

Budget

Om deze doelen te bereiken geeft de EU veel geld uit aan het ondersteunen van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Zo werd voor het jaar 2011 in de EU-begroting een recordbedrag van 6,4 miljard euro beschikbaar gesteld voor onderzoeks- en innovatieprojecten. In 2011 werd dit bedrag nog eens verhoogd met 7 miljard euro voor onderzoeksprojecten in zowel wetenschappelijke als commerciële omgevingen. "Investeren in onderzoek en innovatie is de enige slimme en blijvende manier om uit de crisis te raken", zei de Ierse EU-commissaris Máire Geoghegan-Quinn (Onderzoek).

In 2012 vond de grootste uitgavenstijging op de Europese begroting plaats bij het Onderzoeks- en innovatiebeleid (+10,35%). In het kader van het bevriezen van het EU-budget klinkt vanuit verschillende EU-landen echter de roep om het budget voor onderzoek en innovatie flink te verlagen.

Toch stelde de Commissie in juli 2013 voor om 22 miljard euro extra in wetenschap te steken voor de periode 2014-2020. Dit is nodig om met de VS te kunnen concurreren.

Onderzoeksprogramma's

Met het beschikbare geld worden verschillende onderzoeksprogramma's en innovatieve initiatieven gefinancierd. Die programma's stimuleren onderzoek door bedrijven, samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven en samenwerking tussen universiteiten onderling. Ook moeten Europese universiteiten meer samenwerken met universiteiten in andere delen van de wereld, zoals de Verenigde Staten of India.

De EU steunt op Europees niveau onderzoeksactiviteiten met kaderprogramma's voor onderzoek. Tussen 2007 en 2013 is dat het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek. Een belangrijk doel in dit programma is dat onderzoek moet bijdragen aan het vormen van een sterke, concurrerende kenniseconomie. Inmiddels heeft de Europese Commissie ook een voorstel gedaan voor het Achtste Kaderprogramma voor Onderzoek, waarmee een bedrag van 80 miljard euro gemoeid is. Het programma is 'Horizon 2020' genoemd, omdat het tot doel heeft de Europa 2020-strategie te verwezenlijken. In de Europa 2020-strategie hebben onderzoek en innovatie een centrale plaats. Onderdeel van deze strategie is het vlaggenschipinitiatief 'Innovatie-Unie', dat topwetenschap moet combineren met een zeer innovatieve economie.

Toegang tot onderzoeksdata

In juli 2012 kwam de Europese Commissie met voorstellen om de toegang tot Europese onderzoeksresultaten te verbeteren. Het idee was om vanaf 2014 alle artikelen van wetenschappelijk onderzoek die zijn gefinancierd met Europees geld via het internet toegankelijk te maken. Wetenschappelijke gegevens worden zo makkelijker bruikbaar voor onderzoekers en bedrijven. Burgers kunnen daardoor sneller van wetenschappelijke ontdekkingen profiteren.

Europese Onderzoeksruimte (EOR)

De Europese onderzoeksruimte omvat alle middelen waarover de Gemeenschap beschikt om de onderzoeks- en innovatie-activiteiten beter te coördineren, zowel op het niveau van de lidstaten als op dat van de Europese Unie. De Europese onderzoeksruimte heeft tot doel bij te dragen aan het totstandbrengen van gemeenschappelijk onderzoeksbeleid. Dit wordt gezien als een beslissende ambitie van de Europese Unie. De onderzoeksruimte moet in 2014 actief worden.

Octrooien

Om onderzoek en innovatie te stimuleren wil de Europese Unie het aanvragen van octrooien eenvoudiger en goedkoper maken. Om te voorkomen dat bedrijven in alle lidstaten van de Unie een octrooi moeten aanvragen, werkt de Unie aan de invoering van een gemeenschapsoctrooi. Het doel daarvan is tweeledig:

  • kosten voor het aanvragen van een octrooi terugbrengen met zo'n 80%, zodat voor Europese bedrijven een betere concurrentiepositie wordt bereikt ten opzichte van bedrijven in de Verenigde Staten en Japan
  • onduidelijkheid wegnemen die is ontstaan doordat bedrijven te maken hadden met uiteenlopende nationale regelgeving op het gebied van octrooiaanvragen

Alleen Spanje en Italië doen voorlopig nog niet mee, omdat zij willen dat naast Engels, Frans en Duits, ook hun eigen talen worden erkend voor de nieuwe patentregeling.

Innovatieprijzen

Ook reikt de Europese Commissie in samenwerking met het Europees Octrooibureau (EOB) jaarlijks prijzen uit aan onderzoekers die opmerkelijke resultaten hebben geboekt. Hiermee hoopt de Commissie het wetenschappelijk onderzoek in de Unie te stimuleren.

In 2013 werden onder andere European Inventor Awards uitgereikt voor het ontwikkelen van nieuwe middelen om kanker te bestrijden en de uitvinding van innovatieve treinwielen.

Galileo

Galileo is een mondiaal, civiel satellietnavigatiesysteem dat momenteel wordt ontwikkeld door het Europees ruimteagentschap ESA en de Europese Commissie. Dit project is het grootste Europese ruimtevaartproject ooit. Galileo moet wereldwijd operationeel zijn en is in principe voor iedereen gratis toegankelijk. Met dit civiele satellietnavigatiesysteem wil Europa onafhankelijk worden van het Amerikaanse GPS. 

Recente ontwikkelingen

Volgens het European Commission Innovation Union Scoreboard 2013 zijn de innovatieprestaties in de EU ondanks de crisis jaar na jaar verbeterd, maar de innovatiekloof tussen de lidstaten wordt groter. De meest innovatieve landen hebben hun prestaties verder verbeterd, maar in andere landen is er geen vooruitgang.

De algemene rangschikking van de EU-lidstaten is relatief stabiel gebleven: Zweden spant de kroon gevolgd door Duitsland, Denemarken en Finland. Estland, Litouwen en Letland hebben sinds 2012 het meest vooruitgang geboekt.

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

Globale introductie op het Onderzoeks-, en Innovatiebeleid

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement een rol.

Initiatief voor nieuw beleid bij de Europese Commissie

Eerstverantwoordelijk is de Eurocommissaris voor Onderzoek en innovatie:

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

Besluitvorming door Raad en Europees Parlement

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. De raadsformatie die beslist over het Europese beleid inzake Onderzoek en Innovatie is de Raad Concurrentievermogen: interne markt, industrie en onderzoek. Besluiten worden genomen met gekwalificeerde meerderheid. Vertegenwoordigers voor Nederland in deze Raad zijn:

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Industrie, onderzoek en energie de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad. Voor Nederland is de volgende Europarlementariër lid:

De volgende Europarlementariërs zijn plaatsvervangend lid:

Als het Europees Parlement het  (eventueel aangepaste) voorstel goedkeurt, sluit een overeenstemming in de Raad van de Europese Unie de procedure af. Nederland heeft in de Raad 13 stemmen, op een totaal van 352. Als het voorstel door de Raad is goedgekeurd, zorgt de Nederlandse regering ervoor dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd.

3.

Meer informatie

Achtergrondartikelen

Europese Unie

Activiteitendossier

Factsheet Europees Parlement

Betrokken instanties

Statistiek